અજબ ગજબ

રોડ પર ભિખારી બની ને, ભિખારીઓ ની સાથે જમવા નું જમી રહ્યો હતો આ અંગ્રેજ, સચ્ચાઈ ખબર પડી તો લોકો ચોંકી ગયા

કહેવાય છે કે જ્યારે વ્યક્તિ સફળતા ની ઉંચાઇઓ ઉપર હોય તો એના પગ હંમેશા જમીન