ધર્મ

હિન્દુ ધર્મ ના મેનેજમેન્ટ ગુરુ છે ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ, એમની પાંચ વાતો બદલી શકે છે કોઈ નું પણ જીવન

ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ ને હિંદુ ધર્મ ના મેનેજમેન્ટ ગુરુ ના રૂપ માં પણ ઓળખવા માં આવે